Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D
Administratiekantoor J&D Nieuws Nieuws Nieuws
Nieuws | Wet werk en zekerheid wijzigingen Home Contact Print Formulieren Links Disclaimer

Wet werk en zekerheid wijzigingen

Wet werk en zekerheid – wijzigingen per 1 januari 2015

De Eerste Kamer heeft op 10 juni 2014 ingestemd met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. Op arbeidsrechtelijk gebied heeft dit vele wijzigingen tot gevolg.
De verschillende wijzigingen zullen gefaseerd worden ingevoerd tussen 1 januari 2015 en 1 april 2016. Welke wijzigingen vinden plaats per 1 januari 2015 en waar dient u rekening mee te houden?

1) Aanzegtermijn
In het geval werkgever en werknemer een bepaalde tijd contract overeenkomen van zes maanden of langer, dan moet de werkgever uiterlijk één maand voordat het contract van rechtswege afloopt, de werknemer informeren of het contract wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden.

Indien de werkgever deze verplichting in het geheel niet nakomt, dan is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het loon voor één maand. Indien de werkgever deze verplichting niet tijdig is nagekomen, is hij aan de werknemer een vergoeding naar rato verschuldigd.

Tip: zorg ervoor dat u tijdig een (geautomatiseerde) melding ontvangt dat u de werknemer moet informeren.

2) Proeftijd
Er kan geen proeftijd worden overeengekomen in een bepaalde tijd contract van zes maanden of korter.

Tip: sluit een bepaalde tijd contract af van zes maanden en één dag of zeven maanden, zodat er wel een geldige proeftijd kan worden overeengekomen.

3) Concurrentiebeding
Uitgangspunt is dat een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract niet mogelijk is, tenzij de werkgever schriftelijk motiveert dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Ten aanzien van onbepaalde tijd contracten wijzigt er niets.

Tip: motiveer uitgebreid en specifiek wat uw zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn en denk goed na ten aanzien van welke functie(s) u wel of niet een concurrentiebeding wilt overeenkomen.

4) Uitzendbeding
In de uitzendovereenkomst kan schriftelijk worden bedongen dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer door de werkgever aan de inlenende partij op verzoek van de inlenende partij ten einde komt. Dit is ook wel bekend als ‘het uitzendbeding’. Het uitzendbeding was wettelijk beperkt tot een periode van 26 weken, maar tegelijk bood de wet de mogelijkheid om bij CAO – onbeperkt – af te wijken.

Waar voorheen de periode van 26 weken bij CAO onbeperkt kon worden verlengd, wordt dit nu beperkt tot een maximum periode van 78 weken.

5) Geen arbeid, wel loon
Wat gaat er veranderen? De hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’ komt te vervallen. Uitgangspunt wordt dat de werkgever verplicht is het loon te voldoen indien de werknemer de arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij dit in redelijkheid voor rekening van de werknemer hoort te komen. De hoofregel wijzigt dus in ‘geen arbeid, wel loon, tenzij’.

Van de nieuwe hoofdregel kan, net als voorheen, voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst bij schriftelijke overeenkomst ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Volgens de huidige wetgeving mag bij CAO van deze termijn van zes maanden onbeperkt worden afgeweken. Daar komt verandering in. Vanaf 1 januari 2015 mag van deze termijn alleen nog maar worden afgeweken bij CAO ten aanzien van functies waarvan de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben (zoals oproepkrachten).

Let op: bestaande afwijkingen in CAO’s blijven van toepassing voor de loopduur van de CAO, doch uiterlijk tot 1 juli 2016.
 

Hier kunt u nog een handig naslagwerk inzien van ARAG: Veranderingen in arbeidsrecht. Hoe hier op inspelen?

11-11-2014 bron: AKD BlogVorige   Verder terug naar het overzicht
Bezoek alleen op afspraak

Administratiekantoor J&D | Wijnstraat 161 A | 3311 BV Dordrecht | Tel. 078-6160144 | info@jdadmin.nl | KvK 6492666